Engagemang är viktigt!

Endast 15% av anställda är engagerade i sitt jobb enligt Gallups senaste globala mätning. Men varför är det viktigt med engagerade medarbetare och vad driver det?

Engagemang är nyckeln till framgång

Nedan har vi listat varför det är viktigt med engagerade medarbetare och hur du praktiskt kan arbeta för att skapa en engagerande miljö!

”Engagement is the key to performance and retention. Highly committed employees perform 20 percent better, and are 87 percent less like to leave than employees with low levels of commitment.”

- CL Council

Varför är engagerade medarbetare viktigt?

Massvis av studier har visat på starka effekter av att ha engagerade medarbetare. De engagerade medarbetarna arbetar mer passionerat, presterar bättre resultat, är mer sannolika att stanna kvar i organisationen och bidrar i stort till en positiv kultur (CL Counsil 2004, Gallup.com 2020). De är villiga att göra det där lilla extra (eller "go the extra mile") utanför vad som förväntas av dem och känner en stark koppling till företaget, dess vision och målsättningar (Markos & Sdridevi, 2010). Det genererar i slutändan konkreta affärsvärden så som minskade omkostnader, ökade intäkter och nöjdare kunder. Faktum är att lönsamheten för de bolag som har högst engagemang bland medarbetare är 21% högre än de med sämst engagemang, vilket indikerar det stora ekonomiska affärsvärdet med engagerade medarbetare (Galupp.com, 2020).

Endast 15% av medarbetare är engagerade enligt Gallups senaste globala mätning. Det innebär att de flesta inte är det utan istället släpar sig till jobbet, sitter av tiden och inte känner passion för det de gör. Men det går att ändra på! Vidare visar Gallups undersökning på att 70% av variationerna i engagemang kommer från ledarskapet i organisationen - ledarskapet är därmed i mångt och mycket avgörande! (Gallup.com, 2020)

Att mäta medarbetarupplevelsen och engagemanget blir viktigt för att ta fram actions och planer för förbättring och utveckling. Därför bör ni titta på vilka KPI:er som ligger i linje med er strategi, plan och målsättningar för kommunikationen, för att sedan regelbundet mäta internt.

"Employee satisfaction and engagement are related to meaningful business outcomes at a magnitude that is important to many organizations "

- Harter, Schmidt & Hayes, 2002

Hur driver vi engagemang som arbetsgivare?

Ett tydligt varför

En tydlig vision, mål och förväntningar ger känslan av meningsfullhet. Det ger svar på frågorna "varför är jag här, vilken roll ska jag fylla och vad är mitt bidrag?", vilka är otroligt viktiga för att driva engagemang. Emotionella kopplingar mellan visionen och medarbetaren stärker engagemanget ytterligare.

Förtroende

Vi vill känna förtroende och att vi får friheten att göra vårt jobb utifrån vår kompetens och förutsättningar. Det är viktigt att känna att man har mandat och ägarskap över sitt arbete för att vara engagerad, samt att man får möjlighet att styra över sina arbetstider och uppgifter inom ramarna för verksamheten.

Uppskattning 

Att känna uppskattning och bli uppmärksammad för det man gör är ännu en viktig del för att driva engagemang bland medarbetarna. En klapp på axeln och ett "bra jobbat!", bli bjuden på lunch eller fika, belönad med en extra semesterdag eller bara få ett "tack", kan göra mycket. Många upplever att negativ feedback ges omedelbart efter en sämre prestation medan positiv feedback sällan delas ut vid en god prestation. Med andra ord, det är viktigt att uppmärksamma, belöna och fira!

Utveckling

En känsla av utveckling genom utbildning, fortbildning eller nya karriärmöjligheter inom organisationen driver engagemang för många. Man vill känna att man är på väg någonstans och inte står och trampar vatten. Dessutom är utvecklingen en indikation på att man gör något rätt, och en ny tjänst eller möjlighet till utbildning kan ses som en belöning och att man blir uppmärksammad.

Intern kommunikation

Den interna kommunikation är avgörande för hur vi kan nå fram till medarbetare och kollegor, skapa förståelse för varandra och hitta gemensamma drivkrafter och syften. En intern kommunikation bör präglas av respekt, öppenhet, lyhördhet och omtanke för att driva engagemang.

Att leva som man lär

Allting ovan fallerar om ledarskapet inte kan motsvara det som kommuniceras. Därmed är det viktigt att ledare lever som man lär, leder med exempel och visar vägen för resten av de anställda. Detta skapar genuint förtroende för ledarskapet, lojalitet gentemot organisationen och ett ökat engagemang för sitt arbete.

"The majority of the global workforce is not engaged: most employees reluctantly head to work, lacking energy and passion for their jobs."

- Gallup

5 tips för att skapa engagerade medarbetare

1. Tydliggör ert varför

Ett utmärkt sätt att skapa engagemang är att tydliggöra visionen och syftet med er organisationen. Låter man dessutom medarbetarna vara en del i att ta fram detta, är sannolikheten för ökat engagemang ännu större.

2. Fördela ansvar, men ge också mandat och resurser

Visa att du har fullt förtroende för dina medarbetare och deras förmågor genom att delegera ansvar. Det skapar även en känsla av delaktighet och meningsfullhet. Glöm dock inte bort att även ge resurser och mandat för ansvaret, annars kan delegeringen ha motsatt effekt på engagemanget. 

3. Prioritera individuell och kollektiv utveckling

Vare sig det gäller möjlighet till avancemang, nya roller och utmaningar, eller fortbildning och utbildning. Detta är något som är av största vikt för de flesta på arbetsplatsen. Vi vill framåt och inte stå still, samtidigt som dessa möjligheter visar på förtroende för individens ambitioner, kompetens och person.

4. Uppmärksamma och visa uppskattning

Från det lilla till det stora, se till att ta er tiden att uppmärksamma varandra. Ett exempel är att fira och anordna sociala tillställningar (går bra även digitalt!). Det visar inte bara en uppskattning för medarbetarna, utan hjälper också till att förbättra relationer, förståelse och den interna kommunikationen vilket i sin tur ökar engagemanget.

5. Lev som du lär!

Vi tjatar, men det här är viktigt. Kan du inte själv som ledare leda med gott exempel, faller hela idén och engagemanget sjunker.

Johanna Stålnacke

Projektledare

”Vill du bolla idéer om engagemang, trivsel och välmående på arbetsplatsen?”

Kontakta oss